خەونه كا نوى بو باژيٚرى

دابينكرنا ئاسويێن نوى بو باژێرێ دهوكێ. سه نته رێ ناڤه ندى رووبه رێ نوی يێت ژيانێ به رده ست دكه ت. هاتيه دروستكرن بو وان كه سانێن هه ست بتايبه تمه نديێ دكه ن وپروژہ دێ بيته ئامراز و لڤينه كا نوی بو باژێری.

Luxury style

ژوورا رينشتنیٚ و ليٚنانگه ه

چاره سه ريا ناڤخويى و لينانگه ه و ژوورێن رينشتنێ هاتينه ئاماده كرن بديزاينه كێ زانستيانه بو خوشكرنا ژيانێ.

ژوورا رينشتنیٚ و ليٚنانگه ه

چاره سه ريا ناڤخويى و لينانگه ه و ژوورێن رينشتنێ هاتينه ئاماده كرن بديزاينه كێ زانستيانه بو خوشكرنا ژيانێ.

ژووریٚن نڤستنیٚ

دووباره پێناسهكرنا رووبه رێ بهێنڤه دانا كه سايه تی هاتيه كرن
ئاسته كێ جياواز يێ ژيانا به رڤره ه هاتيه پێشكێشكرن
ديزاينه كێ جياواز بهه می تێگه هان، چێژبه خشه كا جێاوز بهه می ورده كاريا

New Standard & New Bedroom

دووباره پێناسهكرنا رووبه رێ بهێنڤه دانا كه سايه تی هاتيه كرن
ئاسته كێ جياواز يێ ژيانا به رڤره ه هاتيه پێشكێشكرن
ديزاينه كێ جياواز بهه می تێگه هان، چێژبه خشه كا جێاوز بهه می ورده كاريا

سه رشوو

پێناسا نوی يابه ر فره هيێبنياسه
هه مى سه رووشنی
سه رشوويێن نوی
زۆر جوانن

زاروك

جهه كی نوى بو زاروك وگه نجێت مه كو تێدا دشێن كه يفخوشبن
ژيان رامانه كا دی ده ت ژبو وان
New silhouette new icon duhok tower

ويٚنه كیٚ ئاشوپیٚ نوی

ديزاينێ بيناسازى سه رنجر اكێش لباژێرێ دهوكێ. ئاستێن نوی يێن ژيارێ. كارێن ئاسانكرنا ژيانێ. هه مى دهێن دپروژہ يدا...

New silhouette new icon duhok tower

SOCIAL AREAS

Always Green - Always Game - Always Sport - Always Swim - Always Relax and always beautiful life...

New silhouette new icon duhok tower

سه رگوزشت - كه له پور

باژێرێ دهوكێ بسروشتێ خويێ جوان نشتيمانێ وان كه سايه كو حه ش سه گوزشتێ دكه ن. سروشتێ جوان بهه بوونا ݘه ندين رووبار و دول و نهال و ناوچێن سه رنجراكێش.

New silhouette new icon duhok tower

PLANS

1+1 - 2+1 - 3+1
2+1 Duplex - 3+1 Duplex - 4+1 Duplex - 5+1 Duplex living spaces

Get in Touch!

take advantage of the opportunities...

Contact us